سد ونيروگاه آبي مسجد سليمان (گدار لندر)

 

كارهاي انجام شده توسط شركت ماشين سازي اراك در اين پروژه  به شرح ذيل ميباشد:

 سازه سرريز

 دريچه قطاعي:

 يكي از بلند ترين دريچه هاي سد در دنيا مي باشند و داراي 5/23 متر ارتفاع و 5/13 مترپهنا بوده و هر كدام از آنها 270 تن وزن دارد . پوسته دريچه بصورت 6 تكه در كارخانه ماشين سازي اراك ساخته شده و سپس اين قطعات به يكديگر مونتاژ و جوشكاري گرديده اند.

  به منظورباز و بسته كردن هر كدام ازدريچه ها  از دو عدد جك هيدروليكي 100 تن با كورس 18 متر و جهت تامين فشار هيدروليك لازم از 3 عدد پاوريونيت جداگانه استفاده ميگردد. به هر كدام از پاوريونيت ها كه در اطاقك هاي مخصوص در داخل ديواره سرريز مستقر شده اند حداقل 2 و حداكثر 4 دستگاه جك متصل گرديده است.  تكيه گاه هر كدام از جكها » در ديواره هاي سمت راست وچپ پايين دست دريچه ها نصب گرديده و جكها توسط گاردونيك رينگ به تكيه گاهها كه اصطلاحا"" جيمبال" ناميده مي شود لولا شده اند.

كليه عمليات نصب لوله كشي و راه اندازي پاوريونيتها و جكهاي هيدروليك با نظارت شركت نوئل آلمان صورت گرفته است.

 دريچه هاي سرريز كه جهت تخليه آب درياچه در موقع بارندگي و سيلاب تعبيه شده است جمعابه تعداد پنچ عدد قادر بر تخليه 21700 مترمكعب آب در ثانيه مي باشد .

جهت نصب اين دريچه ها ابتدا يك رمپ خاكي موقت در جلوي دريچه ها ايجاد گرديد تا جرثقيل 320 تن مستقر و توانايي مانور داشته باشد . در سمت راست بدنه خاكي سرريز، استراكچر بتني شوت يا سرسر ، قراردارد كه آب را از دهانه هاي سرريز بر حوضچه هاي آرامش منتقل مي كند.

استاپ لاگ دريچه هاي سرريز :

    استاپ لاگ دريچه سرريزاز 11 قطعه  به وزن هرقطعه  54/21 تن و به ابعاد  34/14 متر طول، 225/2 متر عرض و ارتفاع 24/2 متر ميباشند.ورودي نيروگاه :

  دهانه هاي ورودي قبل از بتن ريزي همزمان با ساخت بدنه بتني دريچه هاي سرريز ، كارهاي حفاري و  خاكبرداري و بتن ريزي دهانه هاي ورودي آب نيروگاه آغاز شد و دهانه شماره يك در اوايل سال 1378 جهت نصب قطعات مدفون در بتن دريچه هاي كشوئي(استاپ لاگ) و قطاعي تحويل شركت مهندسي وساختمان ماشين سازي اراك گرديد. هر كدام از دهانه هاي ورودي آب به نيروگاه مجهز به يك مجموعه دريچه كشوئي و يك دريچه قطاعي ميباشد .

 دريچه هاي كشوئي:  به ابعاد 9مترطول و260/2 متر عرض و 07/1 متر ارتفاع  و به وزن هركدام 17341 كيلوگرم و به صورت4 قطعه ميباشد

 دريچه هاي قطاعي:  داراي5/8 متر پهنا و 10 متر ارتفاع بوده و هر كدام از آنها حدود 90 تن وزن دارد ، پوسته دريچه ها بصورت 3 تكه ساخته شده ودر سايت توسط اين شركت به يكديگر مونتاژ و جوشكاري گرديد ه اند» چهار دريچه ورودي آب به نيروگاه جمعا قادر به تامين آب 8 دستگاه توربين 250مگاواتي ميباشد.

دريچه هاي خروجي:

  آب ورودي به نيروگاه ، پس از به گردش در آوردن توربينهاي نيروگاه ، از دهانه هاي خروجي بر مسير اصلي رودخانه هدايت ميگردد در جلوي هر كدام از دهانه هاي خروجي يك مجموعه دريچه كشوئي شامل 5 عدد استاب لاگ قابل نصب مي باشد . شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك قطعات مدفون در بتن و اين دريچه ها راكه هر كدام حدود 45 متر ارتفاع دارند با كيفيت عالي به انجام رسانيده است.

تجهيزات بالابري:

 جرثقيل هاي دروازه اي : در بالاي دهانه هاي بخش هاي سرريز ، ورودي آب به نيروگاه و خروجي آب از نيروگاه ،كلا" 3 دستگاه جرثقيل دروازه اي 35 تن جمعا به وزن 240 تن توسط شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك مونتاژو راه اندازي گرديده است.در موقع لزوم جرثقيلها جهت جاگذاري دريچه هاي كشوئي به منظور بستن مسير ورود يا خروج آب استفاده ميگردد.

 جرثقيل سقفي 5 تني:  در سالن زير زميني ترانسفورمر سدمسجد سليمان ، يك دستگاه جرثقيل سقفي 5 تن جهت تعمير و نگهداري ترانس ها توسط شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك نصب و راه اندازي شده است.

3-4 جرثقيل هاي  سقفي 325  تني و 100 تني: سالن نيروگاه سد مسجد سليمان بصورت زير زميني بوده و در فاز اول چهار عدد توربين 250 مگاواتي در آن نصب ميگردد . براي نصب قطعات سنگين توربين و ژنراتور كه بعضي از آنها بيش از 500  تن وزن دارد تعداد دو دستگاه جرثقيل سقفي 325 تن توسط شركت ماشين سازي اراك ساخته وتوسط اين

 شركت نصب گرديده است . ظرفيت باربرداري اين جرثقيلها از 80  تا  325  تن قابل تنظيم مي باشد و هم اينكه براي نصب قطعات توربين و ژنراتور مورد استفاده قرار ميگيرد.

هم چنين در سالن نيروگاه دو عدد جرثقيل 100 تن جهت جابجائي و نصب شيرهاي پروانه اي نيروگاه توسط اين شركت نصب وراه اندازي گرديده است. هر كدام از شيرها 140 تن وزن داشته واين دو جرثقيل بصورت همزمان با يكديگر لينك شده و اين شيرها را نصب مي كنند.

پوشش فلزي ودوراهه يا بايفوركيشن:

  تونلهاي آب بر نيروگاه شامل 2 عدد شفت به ارتفاع تقريبي 100 متر و به قطر 5/9 متر كه در بخش پايين دست شفت ها دو سري بايفوركيشن كه تونل هاي آْب بر را به 4  منيفولد به قطر 8/5  متر تقسيم مي كنند وجود دارد بايفوركيشن ها و منيفولد ها داراي پوشش فلزي ميباشند و وزني در حدود 1900 تن دارند و برروي آنها رينگ هاي تقويتي «رپينگ هاي ارتعاشي» مجاري تزريق بتن و شير هاي كاهش فشار خارجي وجود دارد و كلا" توسط شركت ماشين سازي اراك ساخته ودر محل توسط شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك نصب گرديده اند.

تجهيزات  تونلهاي انحراف:

 جهت انحراف دادن آب  رودخانه از مسير اصلي ، از دو تونل انحراف كه هر كدام حدود 900 متر طول و 9 متر قطر هستند استفاده مي گردد. تونل سمت راست در زمان بهره برداري از سد توسط برج نيلوفري به درياچه سد متصل بوده و مي توان ارتفاع آب درياچه و دبي آب خروجي به رودخانه را توسط دريچه هاي كشوئي (استاپ لاگ )كه توسط شركت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك در داخل اين تونل نصب شده به ميزان دلخواه تنظيم نمود.


 

 در حال بروز رسانی