شیر آلات خاص نیروگاهی و پالایشگاهی-پتروشیمی

به منظور بومی سازی تولید شیرآلات  خاص نیروگاهی وهمچنین شیرآلات  خاص پالایشگاهی-پتروشیمی مورد نیاز کشور ، قرارداد های همکاری به ترتیب باشرکت هایGS valve  آلمان و ZMK Technologies  به امضا رسیده است ودراین راستا مسئولیت طراحی و نظارت بر ساخت به شرکت های مذکورو تولیددر داخل کشوربه این شرکت واگذار گردیده است.

لیست بخشی از شیرهای خاص نیروگاهی تولید مشترک با شرکت GS Valve


 • Steam Control Valves

 • Steam Stop Valves

 • Water Stop Valves

 • Spray water Stop Valves

 • Automatic Recirculation Check Valves

 • Change Over Valve

 • Quick Closing Valve

 • Steam Conditioning Valves

 • Water Control Valves

 • Spray water Control Valves

 • Minimum Flow Valves

 • MAIN STEAM GATE VALVE

 • Parallel Slides Gate Valve

دریافت کاتالوگ

لیست بخشی از شیرهای خاص پالایشگاهی-پتروشیمی تولید مشترک با شرکت  ZMK Technologies

 
ZMK special double disc valve e.g. for  ethylene , FCC and coker plants metal seated

ZMK special double wedge gate valves, e.g. for total isomerization, dehydrogenation for high cycling and high temperature application metal seated

ZMK special valves for flue gas isolation in FCC plants

ZMK coke drum isolation valves for delayed coker plants

SLIDE GATE VALVE (SINGLE DISC, DOUBLE DISC)

GOGGLE VALVE

GUILLOTINE VALVE (DOUBLE and SINGLE DISC)

SPECIAL SWING –TYPE CHECK VALVES FOR FCC UNITS

HOT GAS BUTTERFLY VALVES

DOUBLE DISC THROUGH CONDUIT  TYPE GATE VALVE