فرم مشخصات و ارسال عکس ها
 نام :
 نام خانوادگی :
سال تولد:
 کد ملی:
 موبایل:
 1-ماشین سازی اراک صنعتِ صنعت ساز و پیشران ساخت تجهیزات صنعتی در ایران
 

2- ماشین سازی اراک  و نقش آن در صنعتی شدن استان و بخش از هویت فرهنگی اراک و استان مرکزی
 
3- ماشین سازی اراک و نقش آن در خودکفایی، خودباوری و  نوآوری در صنعت کشور
 

4-ماشین سازی اراک در طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات صنعتی
 

5-ماشین سازی اراک، اشتغال زائی- نان حلال
 

آدرس:

 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*