دفتر مرکزی و کارخانه

اراک، میدان صنعت، کد پستی: ٣٨١٨۹۹٧٨٨٨

تلفن: 9-33130031-086 فاکس: 33133020-086 

پست الکترونيک: info@msa.ir

 دفتر تهران: مرزداران، خیابان ایثار، نبش نامدار دوم، پلاک4، کدپستی: 1463665683 تلفن: 6-44279775-021  فاکس: 44275715-021

 

معاونت امور پروژه ها
تلفن:   32172900-086
فاکس: 32172901-086
 

معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن:   32172109-086
فاکس:  32172101-086

معاونت طرح های توسعه
تلفن:  32172012 -086
فاکس: 32172013-086

امور مالی و اقتصادی
تلفن:      32172130-086
امور سهام:  2172- 32172010-086

روابط عمومی و صنعتی
تلفن:   5-32172830-086
فاکس:  32172829-086

تدارکات و پشتیبانی
تلفن:   32172366-086

بازرگانی خارجی
تلفن:   6-32172905-086

گروهای تولیدی

گروه تولیدی ساخت تجهیزات
تلفن:   32172600-086
فاکس:  32172601-086

گروه تولیدی متالورژی
تلفن:   321722500--086
فاکس:  321722501-086

گروه تولیدی پل و سازه های فلزی
تلفن:  32172700-086
فاکس: 32172801-086

گروه تولیدی دیگ های بخار
تلفن:  32172604 -086
فاکس: 32172603 -086

گروه تولیدی ماشین و مونتاژ
تلفن:   32172670-086
فاکس:  32172669-086

گروه پروژه های EPC
تلفن:  32172860-086
فاکس: 32172861-086

كد اقتصادي: 411313174469 شناسه ملی: 10780016544 شماره ثبت: 230 کدپستی: 3818997888