اعضای هیات مدیره

عضو حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی

سمت

مدرك تحصيلي

شرکت سرمايه گذاري تدبيرفرهنگیان

290600

حسین عابد

1261608852

رئیس هیئت مدیره

فوق ليسانس مدیریت عالی اجرایی

شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان

93939

جعفر صفری

0533827620

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس صنایع

شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان

290598

ناصر قاسمی

6179578826

نایب رئیس و عضو هیات مدیره

 فوق لیسانس مدیریت دولتی

(دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کارDBA)

شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران اطلس

331013

اميرحسين رضائي کلج

4591128652

عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی مواد
شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه 331009 جواد مهدوی 4591128652 عضو هیئت مدیره فوق لیسانس مهندسی مکانیک