اعضای هیات مدیره

 

عضو حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی

سمت

مدرك تحصيلي

شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران اطلس

331013

اميرحسين رضائي کلج

0071255559

رئیس هیئت مدیره

فوق ليسانس مهندسی مواد

شرکت سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان

290600

مهدي کلاکي

0043053671

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

ليسانس مهندسي مکانیک

شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان

290598

ناصر قاسمی

6179578826

عضو هیئت مدیره

 فوق لیسانس مدیریت دولتی

شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه

331009

جواد مهدوی

4591128652

عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی مکانیک