1.     گواهینامه ISO 9001-2015 از TUV Intercert

2.     گواهینامه ISO 14001:2015 از MTIC Intercert

3.     گواهینامه ISO 3834-2:2005 از MTIC Intercert (الزامات کیفی جوشکاری مواد فلزی)

4.     گواهینامه (GQM)Global Quality Management از انگلستان

5.     گواهینـامـه استـانـدارد مـلی از موسسه استانـدارد و تحـقیقـات صنعتی ایران (دیگ بخار)

6.     گواهینامه کیفیت محصول از انجمن نفت ایران (NACI)

7.     گواهینامه لویدز برای شیر آلات LIOYDS REGISTER

8.     گواهینامه تعالی سازمانی (EFQM)

9.     تندیس بلورین اقتصاد سبز

10.  تقدیرنامه کایزن

11.  گواهینامه ثبت اختراع تنش گیری مخازن تحت فشار با امواج التراسونیک

12.  گواهینامه ثبت اختراع جوشکاری نفوذی با حذف فرآیند زدودن پاس ریشه و نصب پشت بند

13.  تندیس بلورین ورزش، کار، صنعت

14.  گواهینامه مدیریت کیفیت جامع (TQM)

15.  واحد نمونه صادرات کشور در سال ۱۳۸۰

16.  واحد نمونه بهره وری در دوسال متوالی ۱۳۸۰ و۱۳۸۱

17.  گواهینامه از جشنواره خوارزمی و وزارت صنایع ومعادن در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱

18.  واحد برتر تحقیق وتوسعه کشور (R&D) جهت پل ایذه

19.  تقدیر نامه از وزارت نفت جهت اجرای موفقیت آمیز طرح توسعه میادین گازی پارس جنوبی در فاز های ۴ و۵

20.  گواهینــامه اداره نظـارت بر ایمنــی صنــایع بــلاروس جهـــت صادرات به این کشور

21.  گواهینامه صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد استان مرکزی

22.  انتخاب شرکت به عنوان شرکت برتر استان مرکزی در حوزه واحد های تحقیق و توسعه در سال 99

23.  واحد صنعتی نمونه سال 99 استان مرکزی

24.  و...